Skip to main content

Privacy

PRIVACY VERKLARING
De Europese wet General Data Protection Regulation, GDPR (in het Nederlands: Algemene verordening gegevensbescherming, AVG), is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Persoonsgegevens van consumenten en werknemers worden in deze wet beter beschermd en mensen krijgen meer controle over hun gegevens. De wet gaat in de hele Europese Unie gelden en vervangt de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens. In het kader van de nieuwe wet is Nederlandse Ierse Wolfshond Club (NIWC) onder andere verplicht openbaar te maken welke gegevens voor welk doel worden verzameld en verwerkt. Daarvoor dient deze privacyverklaring. De Nederlandse Ierse Wolfshond Club (NIWC) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en aan de rechten van personen die privacygevoelige informatie verstrekken.

Identiteit en bereikbaarheid
De Nederlandse Ierse Wolfshond Club (NIWC) is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34337744, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het secretariaat is gevestigd: Stuurboord 68, 1435 PD Rijsenhout

Gerechtvaardigd belang / Grondslag van verwerking
NIWC verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens is voor NIWC noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang om reguliere verenigingsactiviteiten te kunnen verrichten. NIWC zal aan geen enkele organisatie, binnen of buiten de Europese Unie, persoonsgegevens doorverkopen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- adres
- telefoonnummer
- mobiele nummer
- e-mail
- website URL
- je IBAN rekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
NIWC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- voeren van een ledenadministratie,
- verzenden van het clubblad,
- toezenden van lidmaatschapskaarten aan fokkers die zij moeten kunnen tonen aan medewerkers van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland,
- verzenden aan leden van gezondheids- en overige certificaten van hun Ierse Wolfshond(en),
- organiseren van hartonderzoeken voor het ras Ierse Wolfshond(en)
- organiseren van (kampioens-)clubmatches voor het ras Ierse Wolfshond
- organiseren van ledenvergaderingen, fokkers overleggen, activiteiten, lezingen, ringtrainingen voor het ras Ierse Wolfshond,
- de gegevens die tbv. organisatie activiteiten worden bekend gemaakt aan de activiteiten-commissie zijn: voor- en achternaam, e-mail.
- en om je te kunnen schrijven, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
NIWC neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NIWC) tussen zit. Ook worden de gegevens niet voor profilering gebruikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NIWC bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens waarover wij beschikken:
• Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens aan het eind van het lopende jaar uit de administratie verwijderd.
• De gegevens van personen die hun hond hebben ingeschreven voor een (kampioens-)clubmatch, worden opgenomen in de catalogus van de betreffende clubmatch. Aan iedere exposant wordt een catalogus verstrekt. Aan bezoekers van de (kampioens-)clubmatch kan een catalogus worden verstrekt. Een deel van de gegevens wordt verwerkt in het clubblad en op de website. De bewaartermijn eindigt na afloop van de (kampioens-)clubmatch. De gegevens worden dan uit de administratie verwijderd.
• Bezoekers van de website kunnen een contactformulier invullen. Zij dienen hun naam, e-mail adres en het berichten vak in te vullen voor antwoord. De opgeslagen gegevens worden aan het eind van het lopende jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

NIWC deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met organisaties en bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NIWC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uitsluitend indien NIWC een wettelijke verplichting heeft de gegevens te delen, zal zij daaraan (moeten) voldoen. Verder verstrekt NIWC jouw persoonsgegevens niet aan derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NIWC slaat IP-adressen op wanneer je gebruik maakt van een aanmeldingsformulier op de website. Het is hierbij niet vereist de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Statistieken geven ons inzicht in het aantal unieke views per pagina, de doorverwijzende zoekmachines, populaire zoekopdrachten, populaire webpagina’s en het aantal clicks. De gegevens van bezoekers zijn geanonimiseerd. Je kunt in je webbrowser de optie voor cookies uitschakelen. Houd er dan rekening mee dat de website mogelijk niet meer goed werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om te allen tijde je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NIWC. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij NIWC een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou te sturen of naar een andere, door jou genoemde organisatie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. NIWC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NIWC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De verzending van alle privacygevoelige gegevens vindt plaats met een versleutelde, beveiligde https-verbinding via het internet. De virus- en softwarescanners worden steeds up-to-date gehouden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.op met NIWC

Wettekst AVG
NIWC kan de privacyverklaring wijzigen door tekst toe te voegen, te verwijderen of te veranderen, bijvoorbeeld indien de wettekst AVG in enig opzicht wijzigt. We hebben ons best gedaan deze privacyverklaring zo begrijpelijk mogelijk te schrijven. Wil je de originele wettekst lezen, zoals vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie? Klik hier.