Nieuwsartikelen

Raad van Beheer filmpje

Raad van Beheer in nieuwe outfit klik HIER voor het filmpje

Raad v. Beheer Plan van aanpak Fairfok

‘FAIRFOK’
Projectplan gezonde en sociale hond in Nederland, voor meer informatie klik HIER

 

 

Toelichting nieuwe wet- en regelgeving besluit houders van dieren

Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht. De Raad van Beheer krijgt veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- en regelgeving voor de hondenfokkerij, -tentoonstellingen en –wedstrijden. In dit artikel proberen we aan de hand van vraag en antwoord wat meer duidelijkheid te verschaffen.

Waar vind ik de nieuwe regels?
De regels waar houders van dieren zich aan moeten houden staan in het Besluit houders van dieren, onderdeel van de Wet dieren. Het besluit geldt sinds 1 juli 2014 en vervangt onder andere het Honden- en kattenbesluit 1999 (HKB). In hoofdstuk 3, paragraaf 2 van het besluit zijn de regels opgenomen over bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren. De vaststelling of het gaat om bedrijfsmatige activiteiten wordt per geval getoetst. In de meeste gevallen is dit duidelijk, omdat het bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak of pension betreft. In de gevallen waarin dit niet duidelijk is, maar wel wordt vermoed dat sprake is van bedrijfsmatig handelen, zal de betrokkene aannemelijk moeten maken dat niet bedrijfsmatig word gehandeld, om niet onder de werking van het besluit te vallen.

Moet ik mijn locatie registreren?
Houdt u op een bedrijfsmatige manier huisdieren, dan moet u zich houden aan de regels voor dierenwelzijn, vakbekwaamheid en huisvesting. U voert bedrijfsmatig activiteiten uit zoals verkoop, aflevering, opvang en het voor de verkoop of aflevering fokken of op voorraad hebben van huisdieren. U dient dan de locatie van waaruit u activiteiten uitoefent te registreren.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden, vindt u meer uitleg over de vraag of u wel of niet bedrijfsmatig bezig bent. Zorg dat u dit bijtijds nakijkt, want u dient vóór 1 november 2014 een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aan te vragen!

Let op: Deze verplichte registratie voor bedrijfsmatige houders van honden en katten is niet nieuw. Deze verplichting bestond ook al in het Honden- en kattenbesluit 1999.

Ik fok honden als hobby, dan ben ik toch niet bedrijfsmatig bezig?
Ook al verdient u geen geld met de fokkerij en geeft u de door u gefokte dieren weg, dan nog kunt u voor de wet bedrijfsmatig bezig zijn. Dat was ook al zo in het Honden- en kattenbesluit 1999. Grofweg bent u bedrijfsmatig bezig als uw fokactiviteiten een zekere omvang en regelmaat hebben. Hieronder vindt u een opsomming van indicaties die de bedrijfsmatigheid van uw activiteiten kunnen bepalen.

In de nota van toelichting bij het Besluit houders van dieren staat dat specifiek voor honden het wat betreft bedrijfsmatigheid zo is dat als richtsnoer wordt genomen dat iemand in een jaar 20 honden of meer fokt of verkoopt. Zit u daar onder, maar is één of meer van onderstaande indicaties van toepassing, dan nog kunt u bedrijfsmatig bezig zijn.
• U fokt niet om de dieren zelf te houden en ook niet voor uw familie en vrienden.
• U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
• U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de handel of het fokken van de dieren.
• U bent geregistreerd bij de Kamer van Koophandel of u heeft een BTW-nummer.
• U adverteert.

De fokker in kwestie moet bewijzen, dan wel aannemelijk maken dat er geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. Voor zover het om honden en katten gaat, doet het er hierbij niet toe of er al dan niet winst wordt gemaakt. Er vindt daarmee geen wijziging plaats ten opzichte van de reikwijdte van het HKB 1999.

Hoe gaat registratie als bedrijfsmatig houder in zijn werk?
U gaat naar de website mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden en registreert daar de locatie van waaruit u de activiteiten uitvoert. Dit doet u vóórdat u start met de activiteiten. U krijgt direct na registratie een ontvangstbevestiging. Deze geldt als bewijs van inschrijving totdat het Unieke Bedrijfsnummer (UBN) verstrekt wordt (voorjaar 2015). U ontvangt dan een overzicht met het UBN en de gegevens die daar bij horen. De kosten zijn € 19 per UBN per jaar.

De beheerder is degene die de dagelijkse leiding geeft aan de activiteiten. Hij moet een bewijs van vakbekwaamheid hebben. U stuurt een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid mee met uw registratie. U kunt dit digitaal uploaden.

Houdt u alleen bedrijfsmatig honden en bent u al geregistreerd bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, dan hoeft u zich niet nogmaals te laten registreren.

Is het bewijs van vakbekwaamheid verplicht?
Ja, de beheerder dient een bewijs van vakbekwaamheid te hebben voor de honden waar hij mee werkt. Bij een tentoonstelling, beurs of markt waar bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden, zorgt de organisator dat er iemand met een bewijs van vakbekwaamheid aanwezig is.

Er is een overgangstermijn vastgesteld. Wie voor 1 juli 2015 al met honden werkte, heeft tot 1 juli 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid te behalen. Het bewijs van vakbekwaamheid moest je ook al hebben volgens het Honden- en kattenbesluit 1999. Dit bewijs blijft geldig.
Wie na 1 juli 2015 een bedrijfsmatige activiteit wil starten, moet zorgen dat hij eerst over een bewijs van vakbekwaamheid beschikt.

Hoe kom je aan een bewijs van vakbekwaamheid?
Een bewijs van vakbekwaamheid krijgt u door een erkende opleiding te volgen bij een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs. Deze instelling is opgenomen in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Informeer bij de opleider of zij opleidingen aanbieden die recht geven op een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep die u bedrijfsmatig houdt.

Wilt u weten of de opleiding of cursus die u heeft gevolgd recht geeft op het bewijs van vakbekwaamheid? De onderwijsinstelling zelf kan u hierover informeren.

Ik heb een buitenlands diploma, geldt dat hier ook?
Heeft u een buitenlands diploma voor de opvang, handel en het fokken van honden en katten? Vraag dan bij Bureau Erkenningen na of dit recht geeft op een bewijs van vakbekwaamheid. Stuur hiervoor uw gegevens en documenten (diploma, cijferlijst) naar: Bureau Erkenningen, t.a.v. de heer A. G. de Groot, Postbus 458, 6710 BL Ede.

Moet je ook registreren als je een tentoonstelling organiseert?
Ja, maar alleen als het een tentoonstelling, beurs of markt betreft waar bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren plaatsvinden, zoals handel en verkoop. Op het evenement moet iemand aanwezig zijn met een bewijs van vakbekwaamheid voor de honden die aanwezig zijn. U stuurt een kopie van dit bewijs mee met uw registratie. U kunt dit digitaal uploaden in het formulier. Andere eisen zijn:
• De dieren zitten in huisvesting die voldoet aan de eisen.
• De dieren worden individueel gekeurd op besmettelijke dierziekten voordat ze op het evenement aanwezig mogen zijn.
• Er zijn geen hoogdrachtige en zogende dieren aanwezig.

Is registratie ook verplicht als we bijvoorbeeld een clubmatch organiseren?
Nee, want daar vinden geen bedrijfsmatige handelingen plaats, zoals handel en verkoop van dieren. Dan is registratie dus niet nodig!

Is registratie van een evenement nu al verplicht?
De verplichting om vooraf het evenement te melden, gaat in op 1 november 2014. U heeft ook tot 1 november 2014 de tijd om de keuring van dieren in te richten. Voor de aanwezigheid van iemand met een bewijs van vakbekwaamheid heeft u tot 1 november 2015 de tijd. U kunt het bewijs van vakbekwaamheid opsturen zodra u het heeft. Gebruik daarvoor het formulier Melding Bijlagen dat u bij de ontvangstbevestiging van uw melding heeft ontvangen. Dit formulier verstuurt u per post.

Hoe gaat registratie van een evenement in zijn werk?
U registreert persoonsgegevens en de gegevens van de tentoonstelling, beurs of markt uiterlijk twee weken vooraf op mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden. U krijgt direct nadat u uw registratie heeft ingediend een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging geldt als bewijs van inschrijving totdat het Unieke Bedrijfsnummer (UBN) verstrekt kan worden. Dit gebeurt in het voorjaar van 2015. U ontvangt dan een overzicht met het UBN en de gegevens die daarbij horen. De kosten zijn € 19 per UBN per jaar.

Eisen aan fokken, huisvesten en verzorgen
Behalve eisen van vakbekwaamheid bevat het Besluit ook regels over fokken en over huisvesting en verzorging. Deze gelden ook voor hobbyhouders.

Fokken
Fokken met honden mag niet schadelijk zijn voor het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren en de pups. Dit zijn de voorwaarden:
• U zorgt er zo veel mogelijk voor dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten niet worden doorgegeven.
• U zorgt er zo veel mogelijk voor dat uiterlijke kenmerken die schadelijk kunnen zijn niet worden doorgegeven.
• U zorgt er zo veel mogelijk voor dat ernstige gedragsafwijkingen niet worden doorgegeven.
• Het aantal nesten of nakomelingen mag gezondheid of welzijn van het dier niet benadelen.
• Voortplanting moet zo veel mogelijk op natuurlijke wijze gebeuren.
• Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden maximaal één nest.
• Om aan deze regels te voldoen blijft u op de hoogte van ontwikkelingen bij de diersoort waarmee u fokt.

Verzorging
U bent verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de dieren, u verzorgt ze goed en mishandelt en verwaarloost de dieren niet. De algemene zorgplicht geldt altijd. Een goede verzorging betekent onder andere:
• De dieren hebben voldoende bewegingsvrijheid.
• De dieren kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen.
• De dieren worden verzorgd door iemand die daarvoor de juiste kennis en vaardigheden heeft.
• Zieke en gewonde dieren worden direct verzorgd.
• Dieren krijgen voldoende gezond en voor hun soort geschikt voer en water.

Huisvesting
De voorwaarden voor goede huisvesting zijn onder andere:
• In de ruimtes zijn geen materialen gebruikt of scherpe randen, uitsteeksels of andere situaties waardoor het dier gewond kan raken. Deze mogen ook niet schadelijk zijn.
• De ruimte moet gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en ontsmet.
• De ruimte en de materialen zijn aangepast aan de behoeften die het dier van nature heeft. Dit zijn fysiologische en ethologische behoeften. Denk bijvoorbeeld aan het dag- en nachtritme van het dier.
• Een drachtig of zogend dier heeft voldoende en geschikte nestruimte.
• In een verblijf is het aantal dieren en de samenstelling van de diersoorten zodanig dat dit de gezondheid en het welzijn van het dier niet benadeelt.

Klopt het dat er een informatieplicht is ingevoerd?
Ja, er is een informatieplicht, en dat is nieuw ten opzichte van het HKB 1999. Gebrek aan kennis over de verzorging en de huisvesting is een belangrijke oorzaak voor ongerief bij gezelschapsdieren. Om deze kennis te vergroten, moet de verkoper bij de verkoop of aflevering van een dier schriftelijke informatie geven over de verzorging, huisvesting, gezondheid en gedrag van een dier, alsmede over de kosten die het houden met zich meebrengt. Denk hierbij aan ‘bijsluiters’ van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapdieren (LICG), die over al deze aspecten informatie geven.

Als er erfelijke gezondheidsproblemen bij het desbetreffende ras voorkomen, dient dit ook vermeld te worden. Tevens kan het nodig zijn te vertellen welke mogelijkheden er zijn voor het doen van onderzoek of het dier daadwerkelijk een erfelijke afwijking heeft en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

Het alleen digitaal of mondeling verstrekken van informatie is niet toegestaan.

Worden er ook eisen gesteld aan socialisatie?
In het kader van de zorg voor jonge dieren moet ook voorzien worden in socialisatie, met het oog op hun latere gedrag. Deze verplichting is nieuw ten opzichte van het HKB 1999.

Socialisatie houdt in dat dieren soorteigen gedrag en aanpassingsmogelijkheden aan houderij-omstandigheden leren en kunnen tonen. Daarnaast is het van belang dat dieren ook wennen aan mensen en hun aanwezigheid. Dit laatste geldt ook voor soortgenoten en andere diersoorten. Met hierop gericht handelen kunnen dieren hiermee bekend worden gemaakt en hieraan wennen. Voor een hond die bijvoorbeeld in een gezin met kinderen zal gaan leven, is het van belang dat hij in de socialisatiefase (grofweg de eerste twee levensmaanden) al leert om te gaan met kinderen. Voorts zal ook gedrag bij het dier moeten worden ontwikkeld dat is aangepast aan houderij-omstandigheden, bijvoorbeeld ten aanzien van huisvesting, en is het van belang dat het gewend raakt aan omgevingsprikkels, zoals het verkeer.

Ik hoorde dat je ook nog een milieuvergunning moet hebben. Klopt dat?
Het kan inderdaad zijn dat uw gemeente ook nog een milieuvergunning eist. Dit verschilt per gemeente, dus vraag dit na bij uw eigen gemeente.

Welke instanties gaan toezicht houden op naleving van de wet?
De controle of aan de relevante bepalingen wordt voldaan, zal plaatsvinden door handhavers in het veld – denk aan milieuambtenaren, NVWA en LID – die aan de hand van de omstandigheden kunnen duiden of sprake is van bedrijfsmatig handelen. Om enige duiding te geven wanneer sprake is van bedrijfsmatig handelen zullen richtsnoeren worden opgesteld, bijvoorbeeld voor de meest voorkomende diersoorten. Deze kunnen, mede afhankelijk van praktijkervaringen steeds worden bijgesteld.

Welke invloed heeft de nieuwe regelgeving op bestaande regels van de Raad van Beheer?
Deze nieuwe regelgeving van de overheid brengt met zich mee dat de Uitvoeringsregels locatiecontroles (hierna Uitvoeringsregels) per 1 december 2014 worden aangepast.

Locatiecontroles worden steekproefsgewijs uitgevoerd door de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer bij het chippen van een nest of het aanvragen van een kennelnaam. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude regels is dat nu een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de regels die gelden voor alle fokkers en de regels die specifiek gelden voor bedrijfsmatige fokkers.

Indien de locatie niet voldoet aan de nieuwe regels kan de Raad van Beheer besluiten geen stambomen voor het nest af te geven of de aanvraag voor de kennelnaam af te wijzen (zie artikel III.16 lid 3 KR / III.49 lid 1d KR). Indien er al een kennelnaam is kan de Raad van Beheer op grond van III.51 lid 1a jo III.49 lid 1d KR de kennelnaam intrekken.

In memoriam Nel Soonius

Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat mevrouw Nel Soonius na een kort ziekbed is overleden op 10 november 2014, zij mocht 68 jaar worden.

Lees verder

The fiction of 'knowing your lines'

bron: The Institute of Canine Biology
by Carol Beuchat PhD


Today I found yet another study that identifies a recessive mutation that has popped up out of nowhere to ruin the lives of some Labrador Retriever puppies with congenital myasthenic syndrome. It occurred in a pair of littermates from parents with two recent common ancestors. The investigators also examined relatives of these dogs and found 16 of 58 carried the mutation - that's almost 30% - while 288 unrelated Labradors carried the normal gene.

Lees verder

Irish Kennel Club Show 1939

Filmpje: Irish Kennel Club Show 1939, klik HIER

Wolfhound Rescue Update - October 13, 2014

Een kleine maand geleden zijn er 75 Ierse Wolfshonden gered/in beslag genomen in Texas USA. De honden maakten deel uit van een zogenaamde puppy-mill (puppen fabriek). De honden waren gehuisvest in kennels, waar zij met een aantal honden per kennel hun leven sleten. De meeste honden waren broodmager, uitgedroogd, conditioneel zwak, de vachten vuil en vol klitten en zaten onder de vlooien en teken. De IWCA en IWF hebben de handen ineen geslagen om deze honden op te vangen en alle zorg te bieden die zij zo dringend nodig hebben.
Onderstaande update en oproep tot financiële steun van de IWCA en IWF ontvingen wij via mevrouw De Haan (vd. Ruempol) om dit op onze website te publiceren.

***

The progress that we are able to report today is a direct result of hours and days of effort by members of the wolfhound community. In many far-flung places in the United States, people have pitched in to make and remake plans that are now coming together to pull off the greatest single effort to rescue wolfhounds in need that any of us can remember. The dogs cannot thank you, but we thank you. Thank you to the people who have already done so much, to those who are still waiting to begin their part, and a special , special, thank you to our "€œboots on the ground group," the South Central IW Club!  These few, terrific, hard-working people have been practically living with the hounds during the weeks, and on weekends, working with Dr. Mel Mercer to provide veterinary care. We could go on and on, but we want to tell you about the dogs themselves.

On September 17, legal custody of the seized dogs was given to the Houston SPCA. After ten (10) days, when the last chance for appeal was past, custody of all but one of the dogs (who was adopted by an employee of the Houston SPCA) was transferred to the SCIWC as the local representative of the IWCA.  On September 28, the first group of hounds was released from the SPCA. As dogs were determined to be healthy enough to travel, others were released, with small groups going to Colorado, New Mexico, and several locations in Texas. Some of the remaining dogs were being treated for minor upper respiratory infections, which delayed issuance of health certificates, and on October 8, the 33 remaining hounds were moved to a private boarding facility in Houston, where they are now.

Encouraging news of the hounds is beginning to be available. The spay/neuter process has been successfully accomplished for some of the stronger, healthier hounds. Reclusive hounds are beginning to accept and even seek human interaction. Hounds that seemed too traumatized even to move are beginning to walk around. One boy who was thought to have dysplastic hips doesn't; with better nutrition and a chance to exercise, his rear should improve!  An enterprising girl hound met a family over the weekend, bonded to the children instantly, and has probably earned herself a permanent home. Go girl!

There have, of course, been losses: twelve of the wolfhounds taken into custody by the SPCA were lost due to illnesses or behavioral issues.  The others have generated lots of expenses!  Our first appeal for donations earmarked for the Texas rescue has brought in $16,500 to date.  Of that, $8,500 has been disbursed to SCIWC to date for miscellaneous expenses: medication, kennel supplies, collars, and working capital for day to day expenses.

As a community of wolfhound people, clubs, and organizations, our task is still in the beginning stages. Doug Marx and Dave Milne, IWF President and Treasurer, respectively, have projected some of the expenses going forward. Figures are approximate, but alas, not exaggerated.

1) Grooming cost:  all the hounds needed to be shaved down to free them from heavy matting and to check for skin issues. $2,600.00
2) Boarding cost per week for approximately 33 hounds:  $5,800.00. Monthly cost: $23,000.00 (The first week'€™s boarding cost is due by week'€™s end.)
3) Transport cost for hounds going east:  $8000.00 - $10,000. We plan to move these dogs in two groups based on when the hounds are cleared for travel.
4) Health certificates for hounds that will travel: $500. This cost will vary with the number of hounds transported.

It is an obvious financial necessity to get the hounds out of boarding care and into foster care as soon as we have a group certified ready to go. Rescue coordinator Jean Minnier arranges transport for the hounds. Currently, she is setting up a trip to the east coast for 10 or 12 hounds.  These hounds will be certified healthy and ready to travel from Houston to Rice, VA.  At a later time, we hope to repeat a similar transport all the way to NY.  Jean is now looking for a smaller horse-type transport that can be partitioned into several areas. These hounds cannot yet be walked on leashes, so instead, they'll be bedded in shavings or deep straw.  Right now, Jean is following up on a few good leads. If you know of anyone with a rig like this, who may be willing to help, please let Jean know.

The hounds need your help, so please send what you can, and remember that all donations sent through the Irish Wolfhound Foundation are tax deductible. All contributions specifically earmarked for the Texas Rescue Hounds will be accounted for separately from other IWF funds, and disbursed only to pay rescue expenses for these dogs.

To make a donation, use the IWF Gift Shop online. Go to www.iwfoundation.org/donations.html and click on the red Donate tab located on the right hand side of the screen.
If you prefer to make a donation by check, please make your check payable to The Irish Wolfhound Foundation and mail directly to: IW Foundation, 150 Creek Road, Phillipsburg, NJ 08865. In either case, designate your donation to the Texas Rescue Hounds.

Thank you for your help and your patience.  As always, as things change, we will update you promptly.

Patricia Cobb, IWCA President
Doug Marx, IWF President
Jean Minnier, IWCA, IWF Rescue Coordinator

 

P.S.  How’s this for a prompt update?  Message just received from Jean Minnier:
Good news, I have transport set-up for Monday October 20th…..picking up 10 or 11 hounds from Houston, TX --- delivering to Rice, VA on Tuesday Oct. 21st.

Dogs in motion


Prachtige beelden van honden in beweging, klik HIER

Persbericht Raad van Beheer

Zondag 28 september 2014

Eerste rashondenpups ontvangen DNA-afstammingsbewijs

Eind september reikte de Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden in Nederland, de eerste DNA-certificaten uit aan een nest rashondenpups.

Bij© 2014 Fotograaf: Suzanne Verhagen/Raad van Beheer. dekkingen vanaf 1 juni 2014 krijgen voortaan alle rashondenpups een verplicht DNA-afstammingsbewijs. Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen. Het DNA wordt ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken. Dat is goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers. Zo is zeker dat de opgegeven ouders ook echt de ouders zijn, maar kan ook veel gerichter gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden.

Deze maatregel is uniek voor Nederland en geldt uitsluitend voor de rashonden met officiële Raad van Beheer stamboom. De pups die de eerste DNA-afstammingsbewijzen in ontvangst mochten nemen waren van © 2014 Fotograaf: Suzanne Verhagen/Raad van Beheer.het ras Shetland Sheepdog.

De Raad van Beheer ziet in het uitreiken van de eerste DNA-certificaten de bevestiging dat de kynologie de verantwoordelijkheid neemt voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de rashonden in Nederland.

De verplichte DNA-controle voor rashonden is onderdeel van het plan van aanpak ‘de gezonde en sociale hond in Nederland’ dat naar verwachting eind van dit jaar gereed is.
Dit plan van aanpak is op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken door de Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden in Nederland, opgezet. In dit breed gedragen projectplan staan concrete maatregelen die gedrag, welzijn en gezondheid van de hond in Nederland gaan verbeteren.

Over de Raad van Beheer
De gezondheid en het welzijn van de honden is leidend in het beleid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de overkoepelende organisatie op het gebied © 2014 Fotograaf: Suzanne Verhagen/Raad van Beheer.van rashonden in Nederland. Gezondheidsproblemen pakt de Raad van Beheer daarom samen met de aangesloten rasverenigingen adequaat aan.

Voor meer informatie over het duurzaam fokbeleid van de Raad van Beheer kunt u terecht op www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid.

bron: raad van beheer

Genes

'Genes' een interessante film over genen en het genetische effect bij een outcross. Film is gemaakt door Henny van den Berg, gezondheid en fokkerij; voice over: Monique van Boxtel

Laat de zon maar schijnen

©2014-Ash-Field's Irish Wolfhounds

Persbericht Raad van Beheer

PERSBERICHT 27 mei 2014


Onderzoek ministerie: rashondenfokkerij pakt gezondheidsproblemen aan

In juni 2013 is het ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar de gezondheidsproblemen van drie hondenrassen, de Franse Bulldog, de Chihuahua en de Labrador Retriever en één kattenras (Perzische Kat). Een van de conclusies naar aanleiding van de eerste resultaten is, dat de officiële rasverenigingen van deze hondenrassen in hun fokbeleid al goede maatregelen treffen voor het terugdringen van de in het onderzoek aangetoonde aandoeningen.
Een andere conclusie geeft aan dat het beeld van de gezondheid van de hondenrassen wordt bepaald door niet-rashonden zonder stamboom. Deze honden worden door dierenartsen wel genoemd als rasdier. Zo is van de Chihuahua’s slechts 6%, van de Franse Bulldoggen slechts 12% en van de Labrador Retriever slechts 20% van de onderzochte populatie een rashond met officiële stamboom. Rasverenigingen stellen aan het fokken van rashonden eisen; ook de landelijke vereniging Raad van Beheer die de officiele stambomen uitgeeft doet dat. Zo werken zij samen aan gezonde en sociale rashonden. Aan niet-rashonden zonder stamboom worden geen eisen gesteld wat betreft gezondheid, welzijn en sociaal gedrag. Deze laatste groep dieren bepaalt volgens dit onderzoek echter wel het beeld dat mensen hebben van een rasdier.

Doel van het onderzoek is om gegevens over rasgebonden erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken vast te stellen. Met deze informatie kan gericht duurzaam beleid worden ontwikkeld voor een beter welzijn en gezondheid.

Probleem fokkerij honden zonder stamboom
Het onderzoek toont aan dat het beeld over de gezondheid van deze honden voor het overgrote deel gebaseerd is op honden zonder stamboom (look-alikes).
Het probleem van de look-alikes is volgens het onderzoek dat de regulatie van de fokkerij hiervan zeer lastig is omdat er geen afstammingsregistratie plaatsvindt en het testen van ouderdieren niet gangbaar is. Dit in tegenstelling tot de georganiseerde rashondenfokkerij. Dit maakt het implementeren van een systeem ter verbetering van de gezondheid van deze niet-rashonden tot een lastige opgave terwijl hiernaar wel de meeste aandacht uit zou moeten gaan, gezien het grote aandeel in de populatie, aldus het onderzoek. De Raad van Beheer is graag bereid haar kennis en ervaring in de opzet van een duurzaam fokbeleid in te zetten voor de niet-rashonden fokkerij.

Oplossing door georganiseerde rashondenfokkerij en rasverenigingen
Het onderzoek toont ook aan dat het bij deze hondenrassen van essentieel belang is om zorgvuldig en verantwoord te fokken. Een gedegen fokbeleid met afstammingsregistratie en het testen van ouderdieren waarbij rekening wordt gehouden met voor het ras bekende  aandoeningen is daarbij noodzakelijk.
Het fokbeleid van de bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen van de onderzochte rassen houdt specifiek rekening met de in het onderzoek aangetoonde en voorkomende aandoeningen.


De rasvereniging voor de Chihuahua, de Nederlandse Chihuahua Club, heeft specifieke regels voor de geconstateerde knieproblemen. Zo geldt voor alle fokdieren een verplicht patella luxatie (knie) onderzoek door een specialistische dierenarts.


De rasvereniging voor de Franse Bulldog, de Hollandse Bulldoggen Club, heeft specifieke regels voor de geconstateerde aaandoeningen aan de voorste luchtwegen. Zo geldt voor alle fokdieren een verplicht luchtwegonderzoek door een dierenarts.


De rasverenigingen voor de Labrador Retriever, de Nederlandse Labrador Vereniging en de Labrador Kring Nederland, hebben specifieke regels voor de geconstateerde aandoeningen aan heupen en ellebogen. Zo geldt voor alle fokdieren een verplicht onderzoek naar afwijkingen aan heupen en ellebogen door specialistische dierenartsen.      

Voorlichting pupkoper:

koop een hond die volgens een goed gezondheidsbeleid is gefokt
Het onderzoek geeft aan dat de pupkoper zich ervan bewust dient te worden dat hij zich voor de aanschaf van een pup moet laten informeren over hetgeen de fokker gedaan heeft om te zorgen dat de gefokte hond zo gezond en sociaal mogelijk is.


De Raad van Beheer ziet ook een duidelijke verantwoordelijkheid bij pupkopers om zich vooraf goed te oriënteren over de aanschaf van een (ras)hond en de gezondheidssituatie binnen een ras. De Raad van Beheer heeft daartoe een openbare database waarin geregistreerde gezondheidsonderzoeken van alle rashonden opvraagbaar zijn. De Raad van Beheer en de bij haar aangesloten rasverenigingen verstrekken informatie over de gezondheidssituatie binnen het ras en de maatregelen die verantwoorde fokkers nemen.

De Raad van Beheer erkent dat er gezondheidsproblemen voorkomen. In het beleid van de Raad van Beheer is de gezondheid en het welzijn van de honden leidend. Gezondheids- en welzijnsproblemen pakt de Raad van Beheer samen met de aangesloten rasverenigingen adequaat aan. De Raad van Beheer doet dit in samenspraak met het ministerie van Economische Zaken, de wetenschap en organisaties uit de sector.


© Raad van Beheer – Amsterdam – www.raadvanbeheer.nl
Publicatie: 27 mei 2014

In memoriam Annie Spaans

Vandaag (20 mei) bereikte ons het zeer trieste bericht dat mevrouw Annie Spaans-Kuijper aan het begin van de middag is overleden aan de gevolgen van een eenzijdig auto-ongeluk wat haar afgelopen maandagmorgen met haar buurvrouw is overkomen.

Lees verder

DNA-afname vanaf 1 juni 2014 verplicht

Verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole
Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNA-afstammingsbewijs. Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen. Het DNA wordt ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken. Dat is goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers. Zo is zeker dat de opgegeven ouders ook echt de ouders zijn, maar kan ook veel gerichter gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden.

Ingangsdatum verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole
De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dekkingen op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt.

Mogelijke situaties bij fokker
Bij veel fokkers roept de verplichte DNA-afname vragen op. Om de procedure voor u als fokker te verduidelijken, treft u HIER een overzicht aan van de meest voorkomende situaties voor u als fokker van rashonden. Per situatie wordt de te volgen procedure beschreven.

Aanvraag DNA profiel
Voor welke hond wilt u een DNA profiel aanvragen, klik HIER

Meest gestelde vragen en antwoorden
Voor de meest gestelde vragen en antwoorden mbt. DNA-afname en -afstammingsonderzoek, klik HIER

Geaccrediteerde buitenlandse laboratoria
Geaccrediteerde buitenlandse laboratoria vind u HIER

Meer procedures en de uitvoeringsregels worden de komende tijd vastgesteld mede in overleg met de werkgroep fokkerij en gezondheid. Dit betekent dat nog niet alle details volledig bekend zijn.

'Fairfok' tegen inteelt rashonden

 

Bron: Hans Marijnissen, De Persgroep Digitaal
19-5-14 - 07:29

© Jean-Pierre Jans

In het Vondelpark in Amsterdam demonstreerden gisteren tientallen hondenbezitters onder andere tegen het doorfokken van hondenrassen. De honden signeerden het protestdoek met hun pootjes. © Jean-Pierre Jans.

De 192 rasverenigingen van Nederland gaan het fokken van honden met extreme uiterlijke kenmerken aanpakken. Een verplichte DNA-test voor puppies moet leiden tot een nieuw kwaliteitskeurmerk dat al wordt aangeduid met 'Fairfok', afgeleid van fairtrade.

Honden met de platste snuit, de meeste rimpels en het kleinste hoofd zijn bij het publiek het meest geliefd. Fokkers gingen dus jaren door met het 'pimpen' van hun ras. Deze selectie op uiterlijke kenmerken schaadt de gezondheid en het welzijn van de honden. De Cavalier King Charles-spaniël (het 'Pim Fortuyn-hondje') heeft nu bijvoorbeeld zo'n kleine schedel, dat zijn hersenen er niet meer in passen. Hij heeft constant koppijn en riskeert uitval van functies. De helft wordt daadwerkelijk ziek.

Om extreme uiterlijkheden te krijgen, hebben fokkers verwante dieren met een markant uiterlijk met elkaar gekruist. Daardoor is de genetische basis van het ras versmald, waardoor 40 procent van de rashonden verborgen gebreken heeft. Ingeborg de Wolf, directeur van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied waarbij nagenoeg alle rasverenigingen zijn aangesloten, erkent vandaag in Trouw dat er fouten zijn gemaakt. De fokkers voelen de verantwoordelijkheid die te herstellen.

Volgens De Wolf kennen sommige rassen acute problemen. "De Engelse bulldog bijvoorbeeld heeft een relatief grote kop gekregen en een smal bekken, waardoor pups via de keizersnede ter wereld moeten komen. Daar willen we vanaf." De hond mag nog maximaal twee keer via de keizersnede bevallen. Sommige rassen kennen een te smalle genetische basis die niet meer via terugfokken is te verbreden. "Daar moet vers bloed bij, van een ander ras met dezelfde uiterlijke en gedragskenmerken."

Een structurele verandering is de invoering van verplichte DNA-afname bij alle pups die na 1 juni zijn gefokt. Zo moet een databank ontstaan van alle rashonden, waarin afkomst en verwantschap vastliggen, en die kan dienen als biobank. "Zien we dan afwijkingen toenemen of te nauwe verwantschappen ontstaan, dan kunnen we als Raad direct actie ondernemen." Die DNA-afstammingscontrole geeft samen met de al bestaande identiteits-chip aan het huidige stamboomcertificaat een kwaliteitskeurmerk. "Ik heb laatst op een bijeenkomst met een knipoog het woord 'fairfok' geïntroduceerd, afgeleid van fairtrade, dat voor 'eerlijk' en 'kwaliteit' staat. Het publiek moet straks het verschil zien tussen 'plofhonden' en 'fairfok', en voor het laatste kiezen."

Het woordenboek van de hond

Dit filmpje laat snel en simpel zien wat een hond met zijn houding vertelt.
Kijk met de gegevens uit dit filmpje aandachtig naar uw hond, b.v. als hij een vreemde hond ontmoet of als hij met andere honden aan het spelen is.
U zult al snel de verschillende houdingen herkennen. Succes!

Klik HIER

© 2013 Willem TeunisseMevrouw Ans Stuifbergen overleden

Na de keuring van best in sho©20140323-BIS w in Hazerswoude Dorp (23 maart 2014) is Ans Stuifbergen getroffen door een zware hersenbloeding.
Vanmorgen 27 maart 2014 hebben wij het bericht ontvangen dat zij is overleden.

bron: Kynologenvereniging Rijnland.

 

Mevrouw Ans Stuifbergen is sinds vele jaren keurmeester van Ierse Wolfshonden. Diverse malen heeft zij op verschillende shows ons ras gekeurd. Kenmerkend was daarbij, naast haar kennis, haar vriendelijke benadering van hond en mens en haar positief kritische maar altijd opbouwende oordeel over de hond. Een lieve mevrouw met een rijk kynologisch leven is niet meer.

 

Wij wensen de familie van mevrouw Stuifbergen heel veel sterkte toe.

Het bestuur

On How To Conduct Oneself like a Proper Irish Wolfhound

grappig filmpje, Klik HIER

 

 

 

Persbericht Raad van Beheer

PERSBERICHT

Maandag 3 februari 2014
Staatssecretaris Dijksma ontvangt intentieverklaring ‘gezonde hond in Nederland’

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft op maandag 3 februari de intentieverklaringen voor het plan van aanpak ‘de gezonde(re) en sociale hond in Nederland’ in ontvangst genomen. In de intentieverklaring staat dat medio 2014 een breed gedragen projectplan gereed zal zijn, met concrete maatregelen die gedrag, welzijn en gezondheid van de hond in Nederland moeten gaan verbeteren.

Foto: ©KynowebOp verzoek van het Ministerie van Economische Zaken is de Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden in Nederland, de organisator en trekker van het project ‘de gezonde(re) en sociale hond in Nederland’.

Doel van dit project is om, samen met de belangrijkste organisaties uit de hondensector maatregelen te formuleren die de gezondheid, het gedrag en het welzijn van honden in Nederland structureel verbeteren.

 

↑ Foto: Overhandiging intentieverklaring door de directie van de Raad van Beheer, Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns, aan staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken. Foto ©Kynoweb

Om te onderstrepen dat eenieder het niet alleen belangrijk vindt dat er maatregelen genomen worden maar daarin ook zijn verantwoordelijkheid wil nemen, is de intentieverklaring opgesteld.

De volgende organisaties hebben de intentieverklaring ondertekend: Raad van Beheer, Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, KNMvD, Wageningen UR, Koninklijke Hondenbescherming, Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Stichting Zeldzame Huisdierenrassen, LICG, HAS Den Bosch, Citaverde College, Dibevo.

De implementatie van het projectplan ‘de gezonde(re) en sociale hond in Nederland’ zal vanaf medio 2014 kunnen starten. Voor de Raad van Beheer is onder andere de World Dog Show 2018, die in Nederland zal worden gehouden, een streefmoment om de vernieuwingen en gerealiseerde stappen in het Nederlandse beleid ten aanzien van het fokken en houden van honden te presenteren. Niet alleen aan de betrokken partijen maar ook aan de internationale hondenwereld.

De Raad van Beheer is graag bereid haar kennis en ervaring in de opzet van een duurzaam fokbeleid in te zetten en streeft naar optimale transparantie over hetgeen fokkers kunnen doen om gezondheid en welzijn van de honden optimaal te borgen. De Raad van Beheer wil een voortrekkersrol nemen en een voorbeeld vormen binnen de wereld van de hondenfokkerij.

Het in vrij korte tijd tot stand komen van een samenwerkingsverband met vele betrokken partijen uit de gezelschapsdierensector, om hier in gezamenlijkheid aan te werken, maakt dat we met nog meer energie verder gaan op de ingeslagen weg.

Over de Raad van Beheer De gezondheid en het welzijn van de honden is leidend in het beleid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden in Nederland. Problemen met inteelt en een te smalle genetische basis pakt de Raad van Beheer daarom samen met de aangesloten rasverenigingen adequaat aan.

Voor meer informatie over het duurzaam fokbeleid van de Raad van Beheer kunt u terecht op www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid.

Verplicht chippen én registreren

VERPLICHT CHIPPEN ÉN REGISTREREN – VERGEET HET NIET!

Vanaf 1 april jl. is het in Nederland wettelijk verplicht om pups te registreren. Rashondenpups worden door medewerkers van de Raad van Beheer gechipt voordat de pups 7 weken oud zijn. Daaraan verandert niets.

Lees verder