Nieuwsartikelen

Hector, klavertje drie

©2016 Hector klavertje drieKlik op de foto om meer te lezen over Hector.

Voorjaarswandeling 2016

Mooie locatie, fijne wandeling en heerijke lunch en dat alles in het gezelschap van Ierse Wolfshonden en hun eigenaren. Wàt wil een Ierenmens nog meer.....

20160424 voorjaarswandeling 1

Lees verder

Aansprakelijkheid koper en verkoper bij zieke pup!

Stel uw pup wordt kort na aankoop ernstig ziek of blijkt een erfelijke afwijking te hebben. Dit zijn zaken waar men in eerste instantie bij de aanschaf van vooral een pup met stamboom geen rekening houdt. Toch geeft de aanschaf van een pup met stamboom geen absolute zekerheid op een gezonde hond. Wij willen u daarom door middel van dit artikel attenderen op de regels met betrekking tot uw wettelijke aansprakelijkheid als pupkoper en de aansprakelijkheid van de fokker bij de aanschaf van een pup met stamboom.

Conformiteit

De wetgever bepaalt dat dieren geen zaken zijn maar dat de bepalingen (wetten en regelingen) betreffende zaken ook op dieren van toepassing zijn. Voor dieren gelden dus dezelfde wetten en regelingen als voor zaken zoals bijvoorbeeld een auto of wasmachine. Ten aanzien van dieren zijn er wel een aantal wettelijke beperkingen, verplichtingen, rechtsbeginselen, de goede zeden en de openbare orde waar nog extra rekening mee dient te worden gehouden.

In Boek 7, art 17 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek staat geschreven dat bij een koopovereenkomst de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Dit wil zeggen dat de gekochte pup moet voldoen aan de eisen die normaal gesproken aan een pup kunnen worden gesteld. Een belangrijke eis is natuurlijk dat de koper mag verwachten dat de aangekochte pup gezond is. Omdat een pup een levend wezen is kan de verkoper dat nooit 100% garanderen. De verkoper moet wel kunnen aantonen dat hij er alles aan gedaan heeft om te zorgen dat de pup gezond is. De fokker moet bijvoorbeeld goed uitzoeken welke gebreken binnen het desbetreffende hondenras voorkomen en ervoor zorgen dat de ouderdieren daar geen last van hebben. Afhankelijk van de erfelijke en rastypische gebreken moeten er door de fokker verschillende onderzoeken worden uitgevoerd, te denken valt onder andere aan onderzoek naar heupdysplasie. Bovendien moet de fokker ervoor zorgen dat het de pups aan niets ontbreekt, met andere woorden dat alle benodigde entingen gegeven worden, dat de pups ontwormd worden en dat de pups naar behoren worden verzorgd. De fokker heeft dus een uitgebreide zorgplicht.

Sinds 2003 is bepaald dat er een minimale garantietermijn van een half jaar voor dieren geldt. Het gevolg van deze garantietermijn is dat er gedurende de eerste 6 maanden na verkoop op de verkoper van de pups een omgekeerde bewijslast ligt. Dat wil zeggen dat als er iets mis is met de verkochte pup de fokker moet bewijzen dat dit het gevolg is van verwijtbaar handelen van de pupkoper in plaats van dat de pupkoper moet bewijzen dat het gebrek al ten tijde van de koop bestond. Dit is voor de verkoper/fokker een moeilijke bewijslast. De positie van de koper is door de wetgever hierdoor aanzienlijk versterkt.

Als een pup niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koopovereenkomst ontbonden worden. Dat betekent cru gezegd geld terug of pup terug. Meestal zijn de kopers al erg gehecht geraakt aan hun pup en willen ze deze niet terug geven. Dan kan er afgesproken worden dat de koper de pup houdt en een deel van de aankoopkosten terugkrijgt. Op grond van de wet maakt de koper een goede kans op een hele of gedeeltelijke vergoeding van de aanschafkosten en indien nodig gehele of gedeeltelijke vergoeding van dierenartskosten.

Plichten verkoper en koper

Om de kans van slagen groter te maken dat de verkoper ook de dierenartskosten (vervolgschade) moet betalen moet er en vastgesteld worden dat bij de aangeschafte pup essentiële eigenschappen ontbreken en er moet vastgesteld worden dat de tekortkoming aan de verkoper kan worden toegerekend. Een verkoper die kan aantonen alles van te voren gedaan te hebben om ervoor te zorgen dat de pup zo gezond mogelijk is, zal niet zonder meer aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Naast de uitgebreide zorgplicht van de fokker speelt ook de zorgvuldigheid van de koper een belangrijke rol. Op de koper rust namelijk een onderzoeksplicht. Op de koper rust de verplichting om zich van te voren te verdiepen in het ras en de bij het ras voorkomende erfelijke gebreken. De koper moet hierdoor actief op zoek gaan naar een betrouwbare fokker.

Met een goed opgesteld koopcontract, dat de rechten en de plichten van de fokker en de koper eerlijk verdeelt, zijn er veel problemen te voorkomen of zonder tussenkomst van een rechter op te lossen.

De wettelijke regels op een rij

Volgens boek 7, art. 17 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek moet een afgeleverde pup aan de overeenkomst beantwoorden. Lid 2 bepaalt dat een pup niet aan de overeenkomst beantwoordt indien de pup mede gelet op de aard van de pup en de mededelingen die de verkoper over de pup heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag volgens de wet dus verwachten dat de pup de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de pup bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart. Volgens lid 5 kan de koper er zich niet op beroepen dat de pup niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

Lees meer

Bron: Kynologisch Verbond Nederland

Desiree Haarsma en Reina Speelman

Couperen oren en staarten wordt verboden

Bron: Raad van Beheer

Het couperen van oren en staarten bij honden wordt verboden, waar dan ook in de wereld

Het couperen van staarten en oren is in Nederland en in vele Europese landen en andere delen van de wereld al lang verboden. Er zijn nog landen in de wereld waar nog géén coupeerverbod is ingevoerd. Het bestuur van de FCI heeft een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de situatie die is ontstaan na publicatie van enkele rasstandaarden die werden aangepast op basis van nieuwe nationale wetgeving in het land van oorsprong van het betreffende ras. Deze wetgeving die een verbod op het couperen van staarten en oren inhoudt, is daar recent van toepassing geworden. 

In een aantal landen in de wereld is het inzicht in dierenwelzijn nog niet zo doorgevoerd en gemeengoed geworden als dat gelukkig wel is in vele andere landen in de wereld. Jaren geleden toen het coupeerverbod in Nederland is ingevoerd heeft onze overheid de fokkers en de branche jaren de tijd gegeven om de nieuwe wetgeving te implementeren en uitvoerbaar te maken. Deze zelfde procedure stelt het bestuur van de FCI nu voor om dit wereldwijd door te gaan voeren, ongeacht of landelijke wetgeving van toepassing is of wordt. Dit door alle landen de mogelijkheid te geven om te komen tot een verbod op het couperen van honden aan oren en staarten. Indien de landelijke overheid niet is te overtuigen van dit noodzakelijke verbod, dan zal de landelijke Kennel Club op basis van het handhaven van de rasstandaard het couperen verbieden.

Het bestuur van de FCI heeft hierbij het belang van de fokkers en hun honden in overweging genomen en om een duidelijke richtlijn naar de FCI keurmeesters uit te zetten, alsmede het voorkomen van problemen bij het beoordelen van de rassen waar ook in de wereld. De FCI nam daartoe de navolgende beslissing:

1.Voor landen waar een formeel verbod op gecoupeerde honden is, geldt dat er géén mogelijkheid meer is om gecoupeerde honden op FCI gereglementeerde shows-evenementen uit te brengen.

2.Voor landen waar nog géén verbod op gecoupeerde honden is, geldt dat honden van rassen waarin couperen (nog) gebruikelijk is, in een overgangstermijn nog zonder restricties geshowd worden op FCI gereglementeerde shows en evenementen.

Het is keurmeesters niet toegestaan tijdens de keuringen enig onderscheid te maken tussen gecoupeerde en niet-gecoupeerde honden.

Deze maatregelen zijn effectief vanaf de datum van publicatie tot 31 december 2024. Met deze maatregel krijgen alle Kennel Clubs waar ook ter wereld de tijd om beleid te ontwikkelen met de nationale overheid om een nationaal coupeerverbod van kracht te doen krijgen en/of haar fokkers en liefhebbers te overtuigen dat het couperen van oren en staarten niet meer geaccepteerd wordt door de wereld hondenorganisatie de FCI.

Met dit besluit geeft de FCI een krachtig signaal af naar alle Kennel Clubs, fokkers en liefhebbers van honden waar dan ook in de wereld om te komen tot een wereldwijd verbod op het couperen van honden.  

Vertrouwend erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marc Valk

Secretaris

Irish Wolfhound film uit 1933

A Frinton-on-Sea, () study. "Everyone admires the wolfhound, and the Irish type certainly deserves it. This breed combines the grace of the Borzoi with the strength of the Alsatian." C/U of a wolfhound being stroked by its owner. "Exercise is, of course, an absolute essential, so off they go for their morning run." L/S of a woman walking towards the camera with two large wolfhounds on leads. She walks through a gateway. She if followed but two other women and a man, all with dogs pulling them along. L/S of a wide tree lined street. Two women walk in the middle of the road with the dogs. L/S of the group of dogs and their minders walking across fields.

"In spite of their size they're as playful and frisky as puppies." L/S of the dogs running towards the camera across fields. "Exercise over, food is welcome." M/S of the dogs tucking in to their dinners. Closer shot of the dogs scoffing food. "For some years this breed was extinct, but efforts to revive it have met with a success which can be judged by a study of these fine specimens." Two women pose with the dogs. M/S of some of the dogs. "Real champions." C/U of two of the dogs.

KLIK HIER om het filmpje te zien

 

Is crossing two breeds more or less likely...

...to produce health problems than breeding two purebreds?

First off, I need to clarify that it is not true that by crossing two breeds, you will always produce healthy progeny that are free from the genetic diseases of their purebred parents. Mixes and crosses can and do inherit genetic disorders, which is why it’s important to health test your dogs and be familiar with their genetic background whether you’re breeding mixes or purebreds. However, the idea that crossing two breeds will inevitably increase their risk for health problems moreso than breeding two purebreds would is false. In fact, crossing two breeds will always reduce the probability of the offspring having poor health due to genetic factors when compared to the probability of this occurring when breeding only the purebred parents with other purebreds. There is a well-documented scientific reason for this, a genetic principle called heterosis..

Om het hele artikel te lezen klik HIER

2016 crossbreeding answers

 

 

 

Nieuwjaarswandeling 10 januari 2016

2016-nieuwjaarswandeling-run

Met een zeer geslaagde nieuwjaarswandeling/bijeenkomst heeft de NIWC het jaar 2016 ingeluid. Niet minder dan 40 deelnemers en 36 honden waren naar restaurant Bosch en Duin aan de rand van natuurgebied de Drunense Duinen getogen om te genieten van een prachtige wandeling door de bossen en zandheuvels.

Lees verder

Winterwandeling 13-12-2015

Ieder jaar verrast de NIWC de deelnemers aan de winter(strand)wandeling met een kerstsurprise. Zo ook deze keer: voor de honden een kersttraktatie en voor de mensen een warme sjaal in een toepasselijke grijze Ierse Wolfshondenkleur.

Lees verder

Wijziging Vereniging FokReglement

Aan de leden aangesloten bij de Raad van Beheer

Geacht bestuur,

Vanaf 1 januari a.s. wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 10- en 24 maanden regels komen te vervallen, en worden vervangen door een 12 maanden regel. Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats van de dekdatum), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren. Zie ter verduidelijking bijgevoegd schema.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.6 van het VFR zal komen te vervallen en 3.5 van het VFR zal gewijzigd worden.

De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

“Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.”

U bent verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld hoeft u het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen. Wij willen u er nog op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken.

*****

De aangepaste versie van het VFR vindt u HIER

Raad v Beheer reactie op beantwoording kamervragen

Aan alle aangesloten leden van de Raad van Beheer

Geacht bestuur,

Op 1 september jl heeft er in de tweede kamer het algemeen overleg legaal en gezond fokbeleid plaatsgevonden. Bijgaand ontvangt u de antwoorden van de staatssecretaris op vragen uit de tweede kamer.

De Raad van Beheer heeft voor het algemeen overleg diverse gesprekken gehad met Kamerleden, politieke partijen, ambtenaren, aangesloten leden en partijen uit de sector. Een week voor het eerder geplande overleg in juni hebben wij de staatssecretaris en de vaste Kamercommissie een brandbrief gestuurd over de 15-weken regeling (zie bijlage).

De Raad van Beheer is dan ook zeer teleurgesteld over de reactie van de staatssecretaris op diverse vragen en op ons voorstel voor de 15-weken regeling. De Raad van Beheer zal zich, in overleg met de diverse relaties, beraden op het vervolg.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij dit onderwerp nog steeds hoog op onze prioriteitenlijst hebben staan en dat wij alle mogelijkheden zullen benutten om een voor de kynologie zo optimaal mogelijk resultaat te realiseren. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Rony Doedijns
Ingeborg de Wolf

Directie

lees hier de brandbrief van RvB: Importverbod bedreigt Fairfok-plan

lees hier de beantwoording kamervragen

 

 

 

Beantwoording kamervragen legaal en gezond fokbeleid

Geachte Voorzitter,

Met deze brief reageer ik op de vragen en opmerkingen van de leden van enkele fracties betreffende een legaal en gezond fokbeleid, ingezonden 1 september jl., naar aanleiding van enkele brieven die aan uw Kamer zijn gestuurd.

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie
Algemeen
De leden van de VVD-fractie zijn benieuwd naar de resultaten van het incidentenonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Faculteit Diergeneeskunde van
de Universiteit Utrecht. Bij dit onderzoek wordt er gekeken of problemen in verhouding meer of minder voorkomen bij rashonden mét of zonder stamboom.
De staatssecretaris geeft in haar brief van 12 februari 2015 (Kamerstuk 28 286, nr. 782) aan dat de resultaten medio 2015 verwacht worden. Kan de staats-secretaris aangeven wanneer de resultaten te verwachten zijn?

De leden van de VVD-fractie zijn blij met de verantwoordelijkheid die de sector en betrokken partijen hebben genomen met het projectplan ‘Fairfok, gezonde en sociale hond in Nederland’. Dit projectplan moet nu nader worden uitgewerkt in een werkprogramma, ten behoeve van de uitvoering. De leden van de VVD-fractie willen graag van de staatssecretaris weten op welke manier de betrokken partijen zullen worden ondersteund. Wordt de betrokken partijen voldoende tijd gegund om tot een goede uitvoering van het projectplan te komen? Zijn hier afspraken over gemaakt?

Lees meer

Beantwoording kamervragen Fairfok

Datum 1 juni 2015
Betreft Beantwoording vragen zieke rashonden en het Fairfok-keurmerk

Geachte Voorzitter,
Hierbij treft u mijn antwoorden aan op de vragen van de leden Van Gerven (SP) en Van Dekken (PvdA) over zieke rashonden en het Fairfok-keurmerk van
8 april 2015.

1
Herinnert u zich het rapport ‘Fairfok, gezonde en sociale hond in Nederland’ van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied (hierna: Raad van Beheer)?

Antwoord
Ja.

2
Waarom denkt u dat het Fairfok-plan van de Raad van Beheer nu wel succesvol zal zijn terwijl er al vanaf 1995 met de Raad van Beheer, als vertegenwoordiger
van de rashondenwereld, afspraken zijn gemaakt over het terugdringen van erfelijke aandoeningen en het invoeren van certificering voor hondenfokkers, die
echter nimmer tot enige vooruitgang hebben geleid?

Antwoord
Zowel in de rashondenwereld als daarbuiten is er de laatste jaren een breder besef gekomen dat er zaken moeten veranderen. De Raad erkent en onderkent in
het door haar geschreven projectplan ‘Fairfok’ de problematiek in de (ras)hondenfokkerij die al jarenlang onderwerp is van politieke en maatschappelijke discussie en ook haar eigen rol daarin. Het Fairfok-plan om te komen tot een gezonde en sociale hond in Nederland is ambitieus en wordt breed
door de sector gedragen. Het plan wordt door veel partijen ondersteund met deskundigheid op de betrokken thema’s. De Raad van Beheer op Kynologisch
gebied nam in dit proces de voortrekkersrol op zich. Daarnaast namen de Faculteit Diergeneeskunde, Wageningen Universiteit, de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG), Dibevo, het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, HAS Den Bosch en van Hall Larenstein, Citaverde College en de Hondenbescherming, deel aan dit proces.
De Dierenbescherming heeft hieraan als kritische participant deelgenomen.

Meer lezen? klik HIER

Persbericht mbt. outcrossproject

Om het persbericht te lezen klik HIER

Vergeet ideaal hondenras

bron: De Telegraaf 17 Apr 2015 door Nienke Oort

Franse buldogs lijden sterk onder het fokken van schoonheidsidealen.

AMSTERDAM • De consument moet het ideaalbeeld van raszuivere honden loslaten. Als de vraag naar schoonheidsidealen als te platte neuzen (buldogs) en te kleine kopjes (cavalier spaniels) stopt, wordt de fokker gedwongen door middel van rassen te kruisen, gezondere honden op de wereld te zetten.

Lees verder

Voorjaarswandeling Geffense Plas

foto Theo Leeuwenburgh
Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, is het altijd mooi weer. En dat gold zeker voor de door de NIWC georganiseerde voorjaarswandeling op zondag 12 april.

Ruim 40 deelnemers en op de kop af 31 Ieren genoten van de fraaie wandeling langs de Geffense plas, het omringende bos en de zandheuvels.

Lees verder

Raad v. Beheer - persbericht


Geacht bestuur, secretariaat,

Wij werden de afgelopen dagen benaderd door diverse media over de status van de gezondheidssituatie bij rashonden. Aanleiding hiervoor is zeer waarschijnlijk een actie van Dier & Recht die voor de komende dagen staat gepland.
Bijgaand treft u als reactie hierop ons persbericht aan zoals wij dat ook op onze website en social media zullen plaatsen. Klik HIER om de reactie te lezen

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Ingeborg de Wolf, directeur
Rony Doedijns, kynologisch directeur

regelgeving besluit houders van dieren

Aan alle aangesloten leden van de Raad van Beheer

Geacht bestuur,

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.

De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.

Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.

Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.

Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.

Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.

Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.

De Raad van Beheer verzoekt haar leden om dit advies over te brengen aan haar fokkers en overige belanghebbenden.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer

 

Ingeborg de Wolf, directeur
Rony Doedijns, kynologisch directeur

 

 

Nieuwjaarswandeling 2015

© 20150118 hzantingh nieuwjaarswandeling

Zondag 18 januari, lopen, rennen spelen, praten en intussen genieten van de blije honden en het prachtige gebied de Loonse en Drunense duinen. Het was een gezellige drukbezochte Nieuwjaarswandeling.

Lees verder

Raad van Beheer in het nieuw

Geacht bestuur, secretariaat,

De Raad van Beheer is volop in beweging. Bij deze nieuwe weg hoort een nieuwe identiteit en een nieuw beeldmerk. Een nieuw gezicht dat het nieuwe geluid kracht bijzet. We werken met passie aan de passie van anderen.

Het nieuwe© 2015 Raad van Beheer logo laat zien waar we voor staan: houden van honden!
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2015 was de première van het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl en van de video die deze nieuwe weg weergeeft: 'Raad van Beheer volop in beweging!'.

Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl kunt u al zien op de aangepaste website www.houdenvanhonden.nl en op Facebook en Twitter van de Raad van Beheer. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zaterdag en op de Hond van het Jaar Show zondag was de nieuwe huisstijl op de bedrijfswagen, de nieuwe stand en nieuwe folders en rolbanners al te zien. Informatie over de logo’s voor de leden om aan te geven dat u lid bent van de Raad van Beheer krijgt u in een aparte mail.

De video 'Raad van Beheer volop in beweging!' kunt u zien op de website en op YouTube << klik op YouTube

Wij wensen jullie veel kijkplezier!

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer

Ingeborg de Wolf, Directeur
Rony Doedijns, Kynologisch Directeur

www.houdenvanhonden.nl